De kernwaarden van waaruit wij werken zijn wezenlijk voor de ontwikkeling en voor hoe we met elkaar omgaan. Dit geldt zowel voor kinderen, medewerkers, als ouders en externen. Wij vinden het belangrijk om te ontwikkelen, te handelen en te denken vanuit onze gezamenlijk gedragen kernwaarden. Dit vormt de basis van onze professionele houding.

Samen

Binnen kindcentrum Marnix staat samen voor samen werken en ontwikkelen omdat we ervan overtuigd zijn dat samenwerken een kracht is. Samen leren we meer en beter. Dat geldt voor alle kinderen in ons kindcentrum als ook voor het team en haar partners: ouders, omgeving, andere professionals.

Door samen te werken leren we onze kinderen respect te hebben voor elkaar en om te gaan met verschillen tussen mensen. Dit is een competentie die je levenslang meedraagt in alles wat je doet.

Vanuit onze kernwaarde samen willen wij de verbinding aangaan met de kinderen, de ouders, met elkaar als team en onze omgeving. Wij geloven dat we samen met hen en met elkaar als team, meer kunnen betekenen en bereiken in de ontwikkeling van de kinderen binnen kindcentrum Marnix. Samenwerken levert meer kwaliteit en plezier.

Nieuwsgierig

De nieuwsgierigheid van kinderen zien wij als bron van het leren en ontwikkelen. Deze nieuwsgierigheid is van nature aanwezig bij kinderen en in kindcentrum Marnix houden we deze nieuwsgierigheid vast. Door onderzoekend en ontwerpend leren in te zetten als onderdeel van onze manier van werken, kunnen we de kinderen blijven prikkelen in hun nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is een voorwaarde voor betrokkenheid. Betrokkenheid is een voorwaarde om te leren.

Creatief

In een wereld die zo snel verandert moet je flexibel zijn. Mee kunnen bewegen. Creativiteit is daarbij ontzettend belangrijk:

Een breed aanbod helpt kinderhersenen om vaardigheden te ontwikkelen voor een samenleving die steeds sneller verandert. Kinderen leren en ontwikkelen in deze complexe omgeving. Door hen te ondersteunen vanuit een breed aanbod om creatief te kunnen denken en breed te kunnen ontwikkelen, geven we hen belangrijke vaardigheden mee.